แก่งกระจานเขื่อนดิน เยือนถิ่นต้นน้ำเพชร ปลาน้ำจืดรสเด็ด หนึ่งในเพชรบุรี

กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Japanese Korean Russian
ดาวน์โหลดแนะนำ

ลงทะเบียนเข้าระบบผลสลากกินแบ่งรัฐบาล


หน้าหลัก


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างอบต.แก่งกระจาน

รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

 

 

รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

 

 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน

เรื่อง  การประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน   พ.ศ.  ๒๕๕๓

************************

                  

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550  มาตรา    บัญญัติให้มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท   เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กำหนดขึ้น  โดยมาตรฐานทางจริยธรรมจะต้องมีกลไกและระบบในการดำเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ   ทั้งนี้  การฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมดังกล่าว      ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัยของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น  

 

                   ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙  องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน  จึงประกาศระเบียบ องค์การบริหาร       ส่วนตำบลแก่งกระจาน   ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน   พ.ศ. ๒๕๕๓    เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น   ตามระเบียบ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน   ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน  พ.ศ.  2553  แนบท้ายนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ    วันที่  30  เดือน  มิถุนายน   ..  2553

 

 

เจริญ   นกวอน

( นายเจริญ  นกวอน )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน

 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน

เรื่อง      ประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน  พ.ศ.  ๒๕๕๓

************************

                  

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙  บัญญัติให้มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง         ข้าราชการ  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทเป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กำหนดขึ้น  โดยมาตรฐานทางจริยธรรมจะต้องมีกลไกและระบบในการดำเนินงาน        เพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ   ทั้งนี้  การฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตาม      มาตรฐานจริยธรรมดังกล่าว   ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัยของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร  

 

                   ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙  องค์การบริหารส่วนตำบล      แก่งกระจาน  จึงประกาศระเบียบ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน   ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร  องค์การบริหาร       ส่วนตำบลแก่งกระจาน   พ.ศ. ๒๕๕๓    เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร   ตามระเบียบ องค์การบริหารส่วน             ตำบลแก่งกระจาน   กว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน    พ.ศ.  ๒๕๕๓  แนบท้ายนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

                              ประกาศ    วันที่  30  เดือน  มิถุนายน   ..  ๒๕๕๓

 

 

เจริญ   นกวอน

( นายเจริญ  นกวอน )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน 

 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน

  เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน  อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี

พุทธศักราช  ๒๕๕3

 

_______________

 

                    เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา  279  บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรมเพื่อกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่ง              ทางการเมือง  ข้าราชการ  หรือ  เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท  โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่ง                 การกระทำ  ทั้งนี้  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว  ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย

 

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๒๗๙  องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน  จึงจัดทำเป็น              ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน   เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของข้าราชการในสังกัด  ตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้

 

ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่    30    เดือน   มิถุนายน    พ.ศ. ๒๕๕3

 

 

                   เจริญ    นกวอน

                     (นายเจริญ   นกวอน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน

 

นายสุรสิทธิ์ บัวจีน
นายกอบต.แก่งกระจาน

ปฏิทินกิจกรรม อบต.
พฤษภาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
ผู้เยี่ยมชมออนไลน์
เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


แบบสำรวจ
คุณชื่นชอบสถานที่ท่องเที่ยวใดมากที่สุด
 

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR code อบต.แก่งกระจาน