แก่งกระจานเขื่อนดิน เยือนถิ่นต้นน้ำเพชร ปลาน้ำจืดรสเด็ด หนึ่งในเพชรบุรี

กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Japanese Korean Russian
ดาวน์โหลดแนะนำ

ลงทะเบียนเข้าระบบผลสลากกินแบ่งรัฐบาล


หน้าหลัก


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างอบต.แก่งกระจาน

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน

  เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน  อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี

พุทธศักราช  ๒๕๕3

 

_______________

 

                    เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา  279  บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรมเพื่อกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่ง              ทางการเมือง  ข้าราชการ  หรือ  เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท  โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่ง                 การกระทำ  ทั้งนี้  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว  ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย

 

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๒๗๙  องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน  จึงจัดทำเป็น              ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน   เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของข้าราชการในสังกัด  ตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้

 

ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่    30    เดือน   มิถุนายน    พ.ศ. ๒๕๕3

 

 

                   เจริญ    นกวอน

                     (นายเจริญ   นกวอน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน

 

ตามรอยพระยุคลบาท

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปภาพตามรอยพระยุคลบาท

 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560)

แผนอัตรากำลัง  3 ปี

(พ.ศ.2558-2560)


องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน

อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี

 

แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2558-2560)

แผนพัฒนาบุคลากร

(พ.ศ.2558-2560)องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน

อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี

 

การจัดการความรู้ (KM)

การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร  (KM)

 

  

การจัดการองค์ความรู้

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน

การส่งเสริมการจัดการความรู้   (Knowledge  Management) 

                  

          การพัฒนาส่วนราชการให้เป็น  “องค์การแห่งการเรียนรู้”  โดยอาศัยกระบวนการ   “การจัดการความรู้”  ในยุคที่มีการแข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง    รวดเร็ว  ส่วนราชการต้องสร้างให้บุคลากรในส่วนราชการมีความรู้  เข้มแข็งและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยผลักดันส่วนราชการให้บรรลุผล  ดังนั้น  เพื่อที่จะได้รวบรวม  จัดระบบ  เผยแพร่  ถ่ายโอนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน  ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน        ให้สามารถนำไปประยุกต์   ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ  ได้ทันเวลา  และทันเหตุการณ์  จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากร ที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน  มีประสิทธิภาพ    เพิ่มมากขึ้น  ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  และพันธกิจ 

          ดังที่  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546  มาตรา  11   กำหนด  ให้ส่วนราชการ  มีหน้าที่พัฒนาความรู้     ในองค์กร  เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  อย่างสม่ำเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  และสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ  เพื่อนำมาประยุกต์ใช้           ในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  เหมาะสมกับสถานการณ์  รวมทั้งต้องส่งเสริม  และพัฒนาความรู้  ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และ          ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  และมีการเรียนรู้ร่วมกัน

 

นายสุรสิทธิ์ บัวจีน
นายกอบต.แก่งกระจาน

ปฏิทินกิจกรรม อบต.
เมษายน 2018
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
ผู้เยี่ยมชมออนไลน์
เรามี 47 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


แบบสำรวจ
คุณชื่นชอบสถานที่ท่องเที่ยวใดมากที่สุด
 

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR code อบต.แก่งกระจาน