แก่งกระจานเขื่อนดิน เยือนถิ่นต้นน้ำเพชร ปลาน้ำจืดรสเด็ด หนึ่งในเพชรบุรี

กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Japanese Korean Russian
ดาวน์โหลดแนะนำ

ลงทะเบียนเข้าระบบผลสลากกินแบ่งรัฐบาล


หน้าหลัก


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างอบต.แก่งกระจาน

การจัดการความรู้ (KM)

การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร  (KM)

 

  

การจัดการองค์ความรู้

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน

การส่งเสริมการจัดการความรู้   (Knowledge  Management) 

                  

          การพัฒนาส่วนราชการให้เป็น  “องค์การแห่งการเรียนรู้”  โดยอาศัยกระบวนการ   “การจัดการความรู้”  ในยุคที่มีการแข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง    รวดเร็ว  ส่วนราชการต้องสร้างให้บุคลากรในส่วนราชการมีความรู้  เข้มแข็งและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยผลักดันส่วนราชการให้บรรลุผล  ดังนั้น  เพื่อที่จะได้รวบรวม  จัดระบบ  เผยแพร่  ถ่ายโอนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน  ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน        ให้สามารถนำไปประยุกต์   ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ  ได้ทันเวลา  และทันเหตุการณ์  จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากร ที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน  มีประสิทธิภาพ    เพิ่มมากขึ้น  ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  และพันธกิจ 

          ดังที่  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546  มาตรา  11   กำหนด  ให้ส่วนราชการ  มีหน้าที่พัฒนาความรู้     ในองค์กร  เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  อย่างสม่ำเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  และสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ  เพื่อนำมาประยุกต์ใช้           ในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  เหมาะสมกับสถานการณ์  รวมทั้งต้องส่งเสริม  และพัฒนาความรู้  ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และ          ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  และมีการเรียนรู้ร่วมกัน

 

สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ ๑๔


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่่่่ ๑๔ บ้านพุบอน ระยะทาง ๑,๓๔๐ เมตร ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

      องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจานมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่่่่ ๑๔ บ้านพุบอน ระยะทาง ๑,๓๔๐ เมตร ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

 

 

การประกาศราคากลาง (อ้างอิง)

 

สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบจ่ายนํ้าประปาม.8 (ครั้งที่3)

 

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ
.................................................


      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 10 โครงการ ดังต่อไปนี้

 

สอบราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งกระจาน

-------------------------------------------------------------


     สอบราคาจ้างจำนวน 2 โครงการต่อไปนี้

     1.สอบราคาจ้างโครงการจัดทําแนวกันไฟในเขตป่าชุมชน ตําบลแก่งกระจาน อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

     2.สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมผิวทางลาดยาง(สายต้นเกตุ-ลําตะเคียน) ตําบลแก่งกระจาน

 

นายสุรสิทธิ์ บัวจีน
นายกอบต.แก่งกระจาน

ปฏิทินกิจกรรม อบต.
มกราคม 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
ผู้เยี่ยมชมออนไลน์
เรามี 168 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


แบบสำรวจ
คุณชื่นชอบสถานที่ท่องเที่ยวใดมากที่สุด
 

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR code อบต.แก่งกระจาน