แก่งกระจานเขื่อนดิน เยือนถิ่นต้นน้ำเพชร ปลาน้ำจืดรสเด็ด หนึ่งในเพชรบุรี

กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Japanese Korean Russian
ดาวน์โหลดแนะนำ

ลงทะเบียนเข้าระบบผลสลากกินแบ่งรัฐบาล


หน้าหลัก


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างอบต.แก่งกระจาน

แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2558-2560)

แผนพัฒนาบุคลากร

(พ.ศ.2558-2560)องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน

อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี

 

การจัดการความรู้ (KM)

การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร  (KM)

 

  

การจัดการองค์ความรู้

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน

การส่งเสริมการจัดการความรู้   (Knowledge  Management) 

                  

          การพัฒนาส่วนราชการให้เป็น  “องค์การแห่งการเรียนรู้”  โดยอาศัยกระบวนการ   “การจัดการความรู้”  ในยุคที่มีการแข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง    รวดเร็ว  ส่วนราชการต้องสร้างให้บุคลากรในส่วนราชการมีความรู้  เข้มแข็งและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยผลักดันส่วนราชการให้บรรลุผล  ดังนั้น  เพื่อที่จะได้รวบรวม  จัดระบบ  เผยแพร่  ถ่ายโอนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน  ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน        ให้สามารถนำไปประยุกต์   ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ  ได้ทันเวลา  และทันเหตุการณ์  จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากร ที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน  มีประสิทธิภาพ    เพิ่มมากขึ้น  ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  และพันธกิจ 

          ดังที่  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546  มาตรา  11   กำหนด  ให้ส่วนราชการ  มีหน้าที่พัฒนาความรู้     ในองค์กร  เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  อย่างสม่ำเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  และสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ  เพื่อนำมาประยุกต์ใช้           ในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  เหมาะสมกับสถานการณ์  รวมทั้งต้องส่งเสริม  และพัฒนาความรู้  ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และ          ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  และมีการเรียนรู้ร่วมกัน

 

สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ ๑๔


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่่่่ ๑๔ บ้านพุบอน ระยะทาง ๑,๓๔๐ เมตร ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

      องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจานมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่่่่ ๑๔ บ้านพุบอน ระยะทาง ๑,๓๔๐ เมตร ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

 

 

การประกาศราคากลาง (อ้างอิง)

 

สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบจ่ายนํ้าประปาม.8 (ครั้งที่3)

 

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ
.................................................


      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 10 โครงการ ดังต่อไปนี้

 

นายสุรสิทธิ์ บัวจีน
นายกอบต.แก่งกระจาน

ปฏิทินกิจกรรม อบต.
ตุลาคม 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
ผู้เยี่ยมชมออนไลน์
เรามี 111 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


แบบสำรวจ
คุณชื่นชอบสถานที่ท่องเที่ยวใดมากที่สุด
 

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR code อบต.แก่งกระจาน