กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Japanese Korean Russian
ดาวน์โหลดแนะนำ

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล


หน้าหลัก ประมวลจริยธรรม ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน

เรื่อง  การประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน   พ.ศ.  ๒๕๕๓

************************

                  

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550  มาตรา    บัญญัติให้มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท   เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กำหนดขึ้น  โดยมาตรฐานทางจริยธรรมจะต้องมีกลไกและระบบในการดำเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ   ทั้งนี้  การฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมดังกล่าว      ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัยของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น  

 

                   ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙  องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน  จึงประกาศระเบียบ องค์การบริหาร       ส่วนตำบลแก่งกระจาน   ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน   พ.ศ. ๒๕๕๓    เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น   ตามระเบียบ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน   ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน  พ.ศ.  2553  แนบท้ายนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ    วันที่  30  เดือน  มิถุนายน   ..  2553

 

 

เจริญ   นกวอน

( นายเจริญ  นกวอน )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน

 

นายสุรสิทธิ์ บัวจีน
นายกอบต.แก่งกระจาน

ปฏิทินกิจกรรม อบต.
กันยายน 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR code อบต.แก่งกระจาน